Smart Asset Management

MCare 
       ระบบ MCare ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ร่วมกับ Asset Management System (AMS) ซึ่งสามารถใช้ทำการเรียกดูรายการละเอียดสินทรัพย์ด้วยการ Scan QR Code หรือ การค้นหาด้วย เลขที่สินทรัพย์ โดยบนอุปกรณ์เคลื่อนที่นั้นสามารถ เรียกดูข้อมูลจำเป็น เช่น ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินทรัพย์ เช่นเลขที่สินทรัพย์ , ชื่อ , ยี่ห้อ, รุ่น , ประเภท , รวมถึงรูปภาพของ สินทรัพย์นั้น ๆ
ระบบบนอุปกรณ์เคลื่อนที่นี้ยังสามารถดู รายละเอียดโครงการ และ สัญญาที่ทำการจัดซื้อ สินทรัพย์ที่ได้จากระบบ โดยสามารถดูข้อมูลจำเป็นในส่วนนี้เช่น ข้อมูลเลขที่สัญญา, ชื่อคู่สัญญา , การรับประกัน , วันที่หมดประกัน , เงื่อนไขการรับประกันเป็นต้น 
ระบบยังมีส่วนที่ทำการแจ้งซ่อม โดยใช้งานร่วม กับ Service Asset Management (SAMS) ได้เป็นอย่างดี โดย สามารถทำการแจ้งซ่อม / ขอใช้บริการสินทรัพย์ ชิ้นนั้น ๆ ไปสู่ส่วนกลางผ่านระบบ MCare ได้ 
สุดท้ายเพื่อตอบโจทย์ ความต้องการสูงสุดของการ ควบคุมกับกับดูแลสินทรัพย์ (Asset Maintenance) ระบบมีส่วนที่เรียกว่า การนับสินทรัพย์ (Asset Counting) เพื่อใช้ในการนับสินทรัพย์ตาม งานที่ได้รับมอบหมาย (Assignment) จากส่วนกลาง และ มีการ ส่งค่าการนับนั้นไปสู่ระบบส่วนกลางเพื่อนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อไป