Cloud System

          ระบบ cloud ที่มีผู้ให้บริการ data center กับบุคคลที่สาม ผู้ใช้งานไม่ต้องไปจัดการ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ  เพราะข้อมูลของผู้ใช้งานถูกเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลของผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการจะมีหน้าที่จัดการ และเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการในศูนย์ข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ public cloud เป็นที่สนใจของหลายๆองค์กร เพราะต้นทุนต่ำ ลดระยะเวลาในการทดสอบ และพัฒนาสินค้า หรือบริการใหม่ๆ